Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Označení a uvozovací textObsah položky
1. Název a sídloGymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112, 381 01 Český Krumlov
2. Právní formapříspěvková organizace
3. ZřizovatelJihočeský kraj
4. Adresa zřizovateleU Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
5. Zřizovací listinausnesení zastupitelstva č. 55/2001/ZK, pozdější dodatky
6. Rozhodnutí MŠMT  o zařazení do sítě školč.j. 20 556/2008-21
7. Ředitelka školyPaedDr. Hana Bůžková
8. Údaje o jmenováníč.j. KUJCK 13935/2012 OSMT/1
9. Identifikace školyIZO
    IČO00 58 38 39
10. Kontaktní spojení380 711 171, 380 711 709
      Domov mládeže380 714 047
11. Číslo faxu380 711 709
12. E-mailinfo@gymck.cz
13. wwwhttp://www.gymck.cz
14. Důvod a způsob založeníGymnázium, Český Krumlov je zřízeno jako příspěvková organizace Jihočeského kraje. Zřizovací listina (ve znění pozdějších dodatků) vymezuje důvod založení jako hlavní účel a předmět činnosti  - výkon činnosti střední školy, školní jídelny-výdejny. Podmínky a principy činnosti:
Gymnázium Český Krumlov je samostatným právním subjektem. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy, účelem činnosti vymezeným ve zřizovací listině a podmínkami činnosti vymezenými ve zřizovací listině.
15. Organizační strukturaStatutárním orgánem školy je ředitelka školy. Vedoucími  zaměstnanci, kteří jsou podle organizačního předpisu oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců, jsou:
a) zástupkyně ředitelky školy
b) vedoucí vychovatelka domova mládeže
c) vedoucí školní jídelny
Vzdělávací činnost vykonávají pedagogičtí pracovníci.
Útvar provozně-ekonomický zajišťuje ekonomické a technickohospodářské
činnosti nezbytné pro zajištění vzdělávání, a to v souladu se závaznými
právními předpisy a podmínkami činnosti vymezenými ve zřizovací listině.
Činnost v rámci útvaru vykonávají nepedagogičtí pracovníci
16. Vymezení předmětu činnostiŠkola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. J příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.

Studijní obory:
79-41-K/41, Gymnázium, studium denní, délka studia 4 roky, výuka podle ŠVP
79-41-K/61, Gymnázium, studium denní, délka studia 6 let, výuka podle ŠVP
79-41-K/81, Gymnázium, studium denní, délka studia 8 let, výuka podle ŠVP
17. Úřední hodinykancelář školy: Pondělí - pátek:  7,00 - 16,00 hodin
18. DokumentyŠkolní vzdělávací program Gymnázia Český Krumlov (nižší gymnázium)
Školní vzdělávací program Gymnázia Český Krumlov (vyšší gymnázium)
Dlouhodobý plán rozvoje gymnázia (Koncepce školy)
Minimální preventivní program
Školní řád, Pravidla pro hodnocení žáků
Organizační řád Gymnázia Český Krumlov
Provozní řády učeben
Směrnice a vnitřní předpisy - uloženy v ředitelně školy
19. Žádosti o informaceInformace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze získat:
a) na úřední desce Gymnázia Český Krumlov, a to informace, které jsou povinně zveřejňované v souladu s uvedeným zákonem.
b) na základě žádosti o informace dle výše uvedeného zákona. Žádost lze podat ústně ředitelce školy, písemně na adresu školy.
20. Příjem žádostí a dalších podáníŽádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat
a) ústně ředitelce školy Gymnázia Český Krumlov
b) písemně zasláním na adresu Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112, 381 01 Český Krumlov
c) písemně osobně v kanceláři školy, pondělí-pátek  od 7,00 do 16,00 hodin
Rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze obdržet od ředitelky školy.
21. Opravné prostředkyOdvolání proti rozhodnutí ředitelky uvedeným v § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.
V případě rozhodnutí o nepřijetí ke studiu do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím školy.
Bližší postup je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
22. Postup při vyřizování stížností, oznámení, žádostí, podnětůVšechny žádosti škola vyřizuje bez průtahů, hospodárně, odpovědně.
Zápis o průběhu šetření podepisuje pracovník provádějící šetření  a všichni účastníci šetření. Podání vyřizuje útvar organizace, do jehož působnosti předmět podání náleží. Podání musí být vyřízena do 15 dnů od jejich přijetí. Lhůta může být prodloužena v případech uvedených ve směrnici pro poskytování informací.
23. Popisy postupů -  návody pro řešeníPopisy postupů - návody pro řešení životních situací jsou uvedeny ve veřejném informačním systému (Portál veřejné správy ČR dostupný z: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/ v kategorii Vzdělávání, věda a výzkum a v dalších podkategoriích.
24. Ředitel školyŘeditelka školy se při své činnosti řídí obecně platnými předpisy a její postavení upravují zvláště § 164 - 166 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.
Rozhoduje zejména:
a) o všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a šk. Služeb
b) o přeřazení žáka do vyššího ročníku, o povolení individ. vzděl. plánu 
c) o přijetí ke vzdělávání
d) o přestupu, změně oboru vzdělávání a přerušení studia
e) o opakování ročníku
f) o podmíněném vyloučení a o vyloučení žáka ze školy
g) o uznání dosaženého vzdělání
Odpovídá za:
a) poskytování vzdělávání ve škole v souladu se zákonem a vzděl. Programy
b) za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb
c) za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem,  na který byly poskytnuty
d) za zajištění dohledu nad žáky ve škole a při akcích konaných školou
Proti všem rozhodnutím ředitelky školy, která vydala v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a zákonem č. 500/2004 Sb. lze podat odvolání.
Toto odvolání se podává na Krajský úřad Jihočeského kraje, OŠMT.
25. Předpisy• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
• zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
• nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací,  přímé výchovné činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění
• vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti organizace  přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění
• vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, v platném znění
• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
• vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, v platném znění
• vyhláška č. 442/1992 Sb., o ukončování studia na středních školách, pl.zn.
• vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v plat.zn.
• vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
• vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními  vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
• vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělávání, v plat.zn.
• vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a šk.zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a ze školní matriky, v platném znění

Všechny předpisy jsou uloženy v ředitelně školy.
26. Sazebník úhrad za poskytování informací V souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací vydává ředitelka školy sazebník úhrad nákladů spojených s poskytnutím informací:
a) Náklady na pořízení kopií
    Za pořízení kopie formátu A4
    Jednostranná 2,- Kč
    oboustranná 3,- Kč
    Za pořízení kopie formátu A3
    Jednostranná 5,- Kč
    oboustranná 8,- Kč
b) Náklady na pořízení technických nosičů dat
    Za 1 kus CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 50,- Kč
    Za 1 kus DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 50,- Kč
    V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho skutečné pořizovací ceny.
c) Náklady na odeslání informací žadateli
    Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů. dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb
Náklady na balné se nehradí.
27. Výroční zprávaVýroční zpráva o činnosti školy za školní rok je zveřejněna na www.gymck.cz. V tištěné podobě je uložena v ředitelně školy.
Výroční zpráva o poskytování informací je zveřejněna na www.gymck.cz a v tištěné podobě je uložena v ředitelně školy.

Zpět na seznam článků ...

Autor: admin | 7387 přečtení | 13. 01. 2014

Informační e-mailVytisknout článek
Starý email
Office 365
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Redakční systém
Login:
Heslo:

Generováno systémem phpRS