Pedagogové Gymnázia Český Krumlov zpracovali v rámci šablony III/2 DUMy pro následující tematické oblasti:
předmět ročník název materiálu kontakt na autora
Nj 2. Předložky se 3. pádem putschőglova@gymck.cz
  2. Předložky se 4. pádem putschőglova@gymck.cz
  2. Infinitiv s zu putschőglova@gymck.cz
  2. Kondicionál putschőglova@gymck.cz
  2. Konjunktiv II putschőglova@gymck.cz
  2. Vedlejší věty účelové putschőglova@gymck.cz
  2. Předložky s 2.pádem putschőglova@gymck.cz
  2. Plusquamperfektum putschőglova@gymck.cz
  2. Konjunktiv plusquamperfekta putschőglova@gymck.cz
  sekunda Pravidelná slovesa - přítomný čas urbanova@gymck.cz
  3. Perfektum sloves s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou urbanova@gymck.cz
  kvarta Předložky se 3. a 4. pádem urbanova@gymck.cz
  2. Slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou urbanova@gymck.cz
  sekunda Určitý a neurčitý člen urbanova@gymck.cz
  tercie Plurál urbanova@gymck.cz
  tercie Skloňování podstatných jmen urbanova@gymck.cz
  kvarta Futurum urbanova@gymck.cz
  kvarta Stupňování přídavných jmen urbanova@gymck.cz
  3. Rekce sloves urbanova@gymck.cz
  sekunda Oznamovací věta - přímý a nepřímý pořádek slov urbanova@gymck.cz
  tercie Slovesa se změnou kmenové hlásky urbanova@gymck.cz
  kvarta Řadové číslovky urbanova@gymck.cz
  4. Zájmenná příslovce urbanova@gymck.cz
  tercie Čas, datum urbanova@gymck.cz
  4. Pořadí předmětů ve větě urbanova@gymck.cz
  tercie Pořadí dalších větných členů urbanova@gymck.cz
  tercie Zájmena osobní urbanova@gymck.cz
  1. Přídavná jména v přívlastku urbanova@gymck.cz
  1. Zápor urbanova@gymck.cz
  4. Spojky nepravé urbanova@gymck.cz
  4. Stupňování příslovcí urbanova@gymck.cz
  tercie Věty důvodové a příčinné urbanova@gymck.cz
  3. Spojky pravé urbanova@gymck.cz
  1. Předložkové vazby s přídavnými jmény urbanova@gymck.cz
  3. Vedlejší věty časové urbanova@gymck.cz
  1. Předložkové vazby s podstatnými jmény urbanova@gymck.cz
  3. Dvoudílné spojky urbanova@gymck.cz
  kvarta Směrová příslovce urbanova@gymck.cz
  3. Perfektum slabých sloves strasrybkova@gymck.cz
  1. Způsobová slovesa strasrybkova@gymck.cz
  3. Préteritum strasrybkova@gymck.cz
  4. Perfektum silných sloves strasrybkova@gymck.cz
  3. Préteritum pravidelných sloves strasrybkova@gymck.cz
  4. Trpný rod přítomný čas strasrybkova@gymck.cz
  1. Imperativ strasrybkova@gymck.cz
  4. Trpný rod stavový strasrybkova@gymck.cz
  4. Trpný rod minulý čas strasrybkova@gymck.cz
  3. Zvratná slovesa strasrybkova@gymck.cz
  4. Zpodstatnělá přídavná jména snokhousova@gymck.cz
  4. Zájmena přivlastňovací snokhousova@gymck.cz
  4. Zájmena tázací snokhousova@gymck.cz
  4. Míry, ceny, množství snokhousova@gymck.cz
  4. Lokální předložky snokhousova@gymck.cz
  4. Větný rámec snokhousova@gymck.cz
  4. Porušování větného rámce snokhousova@gymck.cz
  4. Nepřímá otázka snokhousova@gymck.cz
  4. Věty s dass + zu snokhousova@gymck.cz
  4. Vedlejší věty vztažné urbanova@gymck.cz
  4. Vedlejší věty podmínkové a přípustkové snokhousova@gymck.cz
  1. Věty tázací urbanova@gymck.cz
       
Špj 4. Počasí kadlecova@gymck.cz
  3. La casa kadlecova@gymck.cz
  4. El cuerpo humano kadlecova@gymck.cz
  3. Juega noc los verbos kadlecova@gymck.cz
  4. La salad kadlecova@gymck.cz
  4. La plantas kadlecova@gymck.cz
  4. El condicional kadlecova@gymck.cz
  3. Presente du subjuntivo kadlecova@gymck.cz
  4. Los alimentos kadlecova@gymck.cz
  3. Fruta, verdura kadlecova@gymck.cz
  4. El indefinido kadlecova@gymck.cz
  3. El futuro kadlecova@gymck.cz
  3. El tiempo libre kadlecova@gymck.cz
  3. La vivienda kadlecova@gymck.cz
  3. Muebles kadlecova@gymck.cz
  3. Las preposiciones kadlecova@gymck.cz
  4. Los cantantes kadlecova@gymck.cz
  3. Las partes del coche kadlecova@gymck.cz
  3. Los espanoles famosos kadlecova@gymck.cz
  3. Los colores kadlecova@gymck.cz
  2. Historie Španělska brezinova@gymck.cz
  2. Geografie Španělska brezinova@gymck.cz
  4. La formacion de las palabras brezinova@gymck.cz
  4. Reálie Špúanělska brezinova@gymck.cz
  4. Kultura Španělska brezinova@gymck.cz
  4. Cestování brezinova@gymck.cz
  3. Presente de indicativo brezinova@gymck.cz
  3. El uso de los verbos irregulares brezinova@gymck.cz
  4. Volný čas brezinova@gymck.cz
  4. Historie Jižní Ameriky brezinova@gymck.cz
  4. Kultura Latinské Ameriky brezinova@gymck.cz
  4. El uso de los tiempos pasados brezinova@gymck.cz
  4. Sport brezinova@gymck.cz
  4. Las oraciones condicionales brezinova@gymck.cz
  4. El dia de deporte brezinova@gymck.cz
  3. Lidská práva brezinova@gymck.cz
  3. Jean Michel Folon brezinova@gymck.cz
  3. Práce se slovní zásobou brezinova@gymck.cz
  4. Préterito imperfecto brezinova@gymck.cz
       
Aj 2. The New Car snokhousova@gymck.cz
  2. Exklamations and Tenses snokhousova@gymck.cz
  2. The Queen snokhousova@gymck.cz
  2. Matching Expressions to the Characters snokhousova@gymck.cz
  kvarta The Camping Holiday snokhousova@gymck.cz
  kvarta Giving Directions snokhousova@gymck.cz
  prima Cold Winter Day snokhousova@gymck.cz
  prima Pronunciation and Intonation snokhousova@gymck.cz
  kvarta The End of the Holiday snokhousova@gymck.cz
  kvarta Comparison snokhousova@gymck.cz
  4. The Noisy Night snokhousova@gymck.cz
  4. Connected Speach snokhousova@gymck.cz
  kvarta Recycling snokhousova@gymck.cz
  kvarta Voice and Tenses snokhousova@gymck.cz
  kvarta Hospital snokhousova@gymck.cz
  4. Czech and English Equivalents snokhousova@gymck.cz
  4. The Dentist snokhousova@gymck.cz
  4. Use of Tenses snokhousova@gymck.cz
  prima Shopping snokhousova@gymck.cz
  prima Countable or Uncountable snokhousova@gymck.cz
       
Čj 2. Popis  
  2. Charakteristika putschőglova@gymck.cz
  1. Funkční styly putschőglova@gymck.cz
  1. Slohové postupy putschőglova@gymck.cz
  1. Vypravování putschőglova@gymck.cz
  2. Životopis putschőglova@gymck.cz
  1. Dopis putschőglova@gymck.cz
  1. Reportáž putschőglova@gymck.cz
  1. Lyrika nova@gymck.cz
  1. Drama nova@gymck.cz
  1. Povídka nova@gymck.cz
  1. Román nova@gymck.cz
  1. Balada nova@gymck.cz
  1. Lidová slovesnost nova@gymck.cz
  1. Význam slova nova@gymck.cz
  4. Administrativní styl nova@gymck.cz
  1. Nepravidelnosti ve větné stavbě nova@gymck.cz
  1. Epika nova@gymck.cz
  3. Fejeton tomeskova@gymck.cz
  4. Rozšiřování slovní zásoby tomeskova@gymck.cz
  4. Publicistický styl tomeskova@gymck.cz
  4. Odborný styl tomeskova@gymck.cz
  4. Podřadné souvětí tomeskova@gymck.cz
  4. Souřadné souvětí tomeskova@gymck.cz
  4. Nepravidelnosti větné stavby strasrybkova@gymck.cz
  3. Doplněk sulistova@gymck.cz
  3. Slovotvorba sulistova@gymck.cz
  kvarta Metafora sulistova@gymck.cz
  kvarta Úvaha sulistova@gymck.cz
  kvarta Výklad sulistova@gymck.cz
  kvarta Vyjmenovaná slova sulistova@gymck.cz
  kvarta Velká písmena sulistova@gymck.cz
  kvarta Základní větné členy sulistova@gymck.cz
  kvarta Rozvíjející větné členy sulistova@gymck.cz
    Číslovky jakab@gymck.cz
    Podstatná jména jakab@gymck.cz
    Přídavná jména jakab@gymck.cz
    Zájmena jakab@gymck.cz
    Bajka jakab@gymck.cz
    Epos jakab@gymck.cz
    Mýty, báje jakab@gymck.cz
    Pohádka jakab@gymck.cz
    Pověst jakab@gymck.cz
  1. Figury dvorakovaj@gymck.cz
  4. Obrazná pojmenování dvorakovaj@gymck.cz
  tercie Vypravěč dvorakovaj@gymck.cz
  tercie Kompozice dvorakovaj@gymck.cz
  tercie Téma dvorakovaj@gymck.cz
  1. Řečnický styl dvorakovaj@gymck.cz
  1. Prostěsdělovací styl dvorakovaj@gymck.cz
  1. Slohové útvary dvorakovaj@gymck.cz
  1. Dialog dvorakovaj@gymck.cz
  sekunda Metrická stopa dvorakovav@gymck.cz
  sekunda Tropy dvorakovav@gymck.cz
  sekunda Přívlastek dvorakovav@gymck.cz
  3. Příslovečné určení dvorakovav@gymck.cz
  sekunda Slovesa dvorakovav@gymck.cz
  3. Nesklonné slovní druhy dvorakovav@gymck.cz
  sekunda Hláskové skupiny dvorakovav@gymck.cz
  3. Líčení dvorakovav@gymck.cz
  sekunda interpunkce dvorakovav@gymck.cz
       
D prima Říše Chetitů urbanova@gymck.cz
  prima Hrdinové od Marathonu urbanova@gymck.cz
  prima Bitva u Thermopyl urbanova@gymck.cz
  prima Bitva u Salamíny urbanova@gymck.cz
  prima Alexandr Veliký urbanova@gymck.cz
  kvarta Poitiers a Arabové urbanova@gymck.cz
  prima Punské války urbanova@gymck.cz
  kvarta Počátky Anglie urbanova@gymck.cz
  prima Bitva u Actia urbanova@gymck.cz
  prima Bitva v Teutoburském lese urbanova@gymck.cz
  prima Pád Říma urbanova@gymck.cz
  sekunda Bitva u Wogastisburgu urbanova@gymck.cz
  sekunda Křížové výpravy urbanova@gymck.cz
  sekunda Bitvy proti Tatarům urbanova@gymck.cz
  2. Napoleonovy bitvy do r. 1810 urbanova@gymck.cz
  2. Napoleonovy bitvy  1810 - 1815 urbanova@gymck.cz
  2. Boj o nezávislost USA urbanova@gymck.cz
  2. Bitvy občanské války v USA urbanova@gymck.cz
  sekunda Konstantinopol a Turci urbanova@gymck.cz
  sekunda Obléhání Vídně urbanova@gymck.cz
  36. Česko-německé vztahy urbanova@gymck.cz
  3. Koloniální války konce 19. a počátku 20. století tomeskova@gymck.cz
  3. Českokrumlovsko v době 30leté války a baroka jakab@gymck.cz
  3. Českokrumlovsko - počátky průmyslu 19. století jakab@gymck.cz
  3. Českokrumlovsko - pravěké osídlení jakab@gymck.cz
  3. Českokrumlovsko - věk renesance jakab@gymck.cz
  3. Českokrumlovsko - Schwarzenberkové jakab@gymck.cz
  3. Českokrumlovsko - město ve středověku jakab@gymck.cz
  3. Českokrumlovsko - kolonizace jakab@gymck.cz
  3. Českokrumlovsko - Vítkovci jakab@gymck.cz
  3. Českokrumlovsko - Rožmberkové jakab@gymck.cz
  3. Českokrumlovsko - Eggenberkové jakab@gymck.cz
  3. Bitvy západní fronty 1. světové války jakab@gymck.cz
  4. Legionáři dvorakovaj@gymck.cz
  4. Odsun Čechů za 1.světové války dvorakovaj@gymck.cz
  4. Vojáci 2. světové války dvorakovaj@gymck.cz
  4. Civilisté 2. světové války dvorakovaj@gymck.cz
  4. Duben 1945 - regionální dějiny dvorakovaj@gymck.cz
  4. Odsun Němců dvorakovaj@gymck.cz
  4. Problémy konce války urbanova@gymck.cz
  4. Kolektivizace dvorakovaj@gymck.cz
  4. 1968 dvorakovaj@gymck.cz
  4. 1989 dvorakovaj@gymck.cz
  4. Stalingrad dvorakovaj@gymck.cz
  4. Arabsko-izraelský konflikt dvorakovaj@gymck.cz
  4. Karibská krize dvorakovaj@gymck.cz
  4. Zborov dvorakovav@gymck.cz
  3. Slezské války dvorakovav@gymck.cz
  1. Bitva u Kresčaku dvorakovav@gymck.cz
  4. Vylodění v Normandii dvorakovav@gymck.cz
  4. Bitvy v Tichomoří dvorakovav@gymck.cz
  4. Tobrúk dvorakovav@gymck.cz
  1. Bitva u Lipan dvorakovav@gymck.cz
  1. Boje Jiřího z Poděbrad dvorakovav@gymck.cz
  3. Bitva u Sedanu dvorakovav@gymck.cz
  4. Pouštní bouře dvorakovav@gymck.cz
  kvarta Bitvy Břetislava I. dvorakovav@gymck.cz
  kvarta Bitva na Moravském poli dvorakovav@gymck.cz
  1. Bitva na Bílé hoře dvorakovav@gymck.cz
  1. Bitva u Lutzenu dvorakovav@gymck.cz
       
Geo 1. Vesmír voracek@gymck.cz
  1. Sluneční soustava voracek@gymck.cz
  1. Pohyby Země voracek@gymck.cz
  1. Zatmění, slapové jevy voracek@gymck.cz
  1. Zemský povrch voracek@gymck.cz
  1. Zeměpisné souřadnice voracek@gymck.cz
  1. Výška Slunce nad obzorem voracek@gymck.cz
  1. Časová pásma voracek@gymck.cz
  1. Historie kartografie voracek@gymck.cz
  1. Tvar Země voracek@gymck.cz
  1. Kartografická zobrazení voracek@gymck.cz
  1. Obsah mapy voracek@gymck.cz
  1. DPZ a GIS voracek@gymck.cz
  1. Stavba zemského tělesa  voracek@gymck.cz
  1. Litosférické desky voracek@gymck.cz
  1. Vnitřní činitelé voracek@gymck.cz
  1. Endogenní tvary reliéfu voracek@gymck.cz
  1. Vnější činitelé voracek@gymck.cz
  1. Exogenní tvary reliéfu voracek@gymck.cz
  1. Antropogenní tvary reliéfu voracek@gymck.cz
  2. Půdy vrba@gymck.cz
  2. Složení a členění atmosféry vrba@gymck.cz
  2. Všeobecná cirkulace vzduchu vrba@gymck.cz
  2. Meteorologie vrba@gymck.cz
  2. Tropické lesy vrba@gymck.cz
  2. Globální změny klimatu vrba@gymck.cz
  2. Savany vrba@gymck.cz
  2. Klasifikace klimatu vrba@gymck.cz
  2. Subtropy vrba@gymck.cz
  2. Půdní typy a půdní druhy vrba@gymck.cz
  2. Planetární členění půd vrba@gymck.cz
  2. Voda v oceánech vrba@gymck.cz
  2. Mořské proudy vrba@gymck.cz
  2. Řeky vrba@gymck.cz
  2. Jezera vrba@gymck.cz
  2. Mokřady, umělé nádrže vrba@gymck.cz
  2. Pouště vrba@gymck.cz
  2. Výškové stupně vrba@gymck.cz
  2. Polární oblasti vrba@gymck.cz
  2. Biomy mírného pásu vrba@gymck.cz
  2. Vývoj počtu obyvatel světa kneifl@gymck.cz
  2. Přirozená měna obyvatel kneifl@gymck.cz
  2. Mechnická měna obyvatel kneifl@gymck.cz
  2. Urbanizace kneifl@gymck.cz
  2. Demografická revoluce kneifl@gymck.cz
  2. Věkové pyramidy kneifl@gymck.cz
  2. Rasy, národy kneifl@gymck.cz
  2. Náboženství kneifl@gymck.cz
  2. Zaměstnanost kneifl@gymck.cz
  2. Politická mapa světa kneifl@gymck.cz
  2. Hospodářská mapa světa kneifl@gymck.cz
  2. Problémové oblasti světa kneifl@gymck.cz
  2. Globalizace kneifl@gymck.cz
  2,. Mezinárodní organizace kneifl@gymck.cz
  2. Přírodní a civilizační rizika kneifl@gymck.cz
  2. Ohrožení ovzduší a vod kneifl@gymck.cz
  2. Globální problémy společnosti kneifl@gymck.cz
  2. Udržitelný rozvoj kneifl@gymck.cz
  2. Typy zemědělství kneifl@gymck.cz
  2. Průmyslové regiony světa kneifl@gymck.cz
       
       
Bi sekunda Vznik rostlin paloudova@gymck.cz
  prima Houby paloudova@gymck.cz
  sekunda Přesličky, plavuně paloudova@gymck.cz
  sekunda Kapradiny paloudova@gymck.cz
  sekunda Kořen rostliny paloudova@gymck.cz
  sekunda Stonek rostiny paloudova@gymck.cz
  1. Sítina paloudova@gymck.cz
  sekunda List rostliny paloudova@gymck.cz
  sekunda Květenství paloudova@gymck.cz
  1. Chromista a prvoci paloudova@gymck.cz
  1. Nahosemenné rostliny paloudova@gymck.cz
  2. Houby paloudova@gymck.cz
  1. Původní a nepůvodní druhy rostlin paloudova@gymck.cz
  1. Žahavé trichomy paloudova@gymck.cz
  1. Žlaznaté trichomy paloudova@gymck.cz
  sekunda Mechorosty paloudova@gymck.cz
  1. Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy paloudova@gymck.cz
  sekunda Stavba rostlin paloudova@gymck.cz
  sekunda Květ rostliny paloudova@gymck.cz
  1. Řasy paloudova@gymck.cz
  2. Plži paloudova@gymck.cz
  2. Mlži paloudova@gymck.cz
  2. Členovci paloudova@gymck.cz
  prima Ploštěnci paloudova@gymck.cz
  prima Hlísti paloudova@gymck.cz
  2. Strunatci paloudova@gymck.cz
  prima Klepítkatci paloudova@gymck.cz
  tercie Savci paloudova@gymck.cz
  sekunda Pláštěnci a bezlebeční paloudova@gymck.cz
  sekunda Obratlovci paloudova@gymck.cz
  tercie Hmyzožravci paloudova@gymck.cz
  tercie Primáti paloudova@gymck.cz
  sekunda Ryby paloudova@gymck.cz
  sekunda Rybářství paloudova@gymck.cz
  sekunda Obojživelníci paloudova@gymck.cz
  tercie Šelmy paloudova@gymck.cz
  tercie Ploutvonožci paloudova@gymck.cz
  tercie Sudokopytníci paloudova@gymck.cz
  2. Hmyz  paloudova@gymck.cz
  prima Žahavci paloudova@gymck.cz
  3. Lyzozomy snokhousova@gymck.cz
  3. Endocytóza a exocytóza snokhousova@gymck.cz
  3. Sodíko-draslíková pumpa snokhousova@gymck.cz
  3. Syntéza ATP snokhousova@gymck.cz
  3. Mitóza a cytokineze snokhousova@gymck.cz
  3. Fáze meiózy snokhousova@gymck.cz
  4. Fotosyntéza snokhousova@gymck.cz
  4. Cyklická a necyklická fotofosforylace snokhousova@gymck.cz
  3. Srovnání meiózy a mitózy snokhousova@gymck.cz
  3. Kontrola buněčného cyklu snokhousova@gymck.cz
  3. Replikace DNA snokhousova@gymck.cz
  3. Zpracování genetické informace u prokaryot a eukaryot snokhousova@gymck.cz
  3. Proteosyntéza snokhousova@gymck.cz
  3. Klonování genu snokhousova@gymck.cz
  3. Segregace snokhousova@gymck.cz
  4. Spermatogeneze snokhousova@gymck.cz
  4. Replikace viru HIV snokhousova@gymck.cz
  4. Priony snokhousova@gymck.cz
  3. Synapse snokhousova@gymck.cz
  3. Funkce nervosvalové ploténky snokhousova@gymck.cz
       
F prima Fyzikální veličiny hejna@gymck.cz
  prima Délka hejna@gymck.cz
  prima Měřící zařízení hejna@gymck.cz
  prima úvod do laboratorních cvičení hejna@gymck.cz
  prima Objem hejna@gymck.cz
  prima Hmotnost hejna@gymck.cz
  prima Typy vah hejna@gymck.cz
  prima Hustota hejna@gymck.cz
  prima Jednotky a veličiny opakování hejna@gymck.cz
  prima Teplota hejna@gymck.cz
  3. Chyby měření hejna@gymck.cz
  3. Doba kmitu hejna@gymck.cz
  3. Přeměny mechanické energie hejna@gymck.cz
  3. Kalorimetrická rovnice hejna@gymck.cz
  3. Výtoková rychlost hejna@gymck.cz
  3. Součinitel vzpružnosti  hejna@gymck.cz
  3. Měření V-A hejna@gymck.cz
  3. Elektrolýza hejna@gymck.cz
  3. Modul pružnosti v tahu hejna@gymck.cz
  3. Vlastnosti transformátoru hejna@gymck.cz
  kvarta Opakování z 8.třídy hejna@gymck.cz
  kvarta Výpočty hejna@gymck.cz
  kvarta magnetické pole hejna@gymck.cz
  kvarta elektromagnet hejna@gymck.cz
  kvarta elektromotor hejna@gymck.cz
  kvarta střídavý proud hejna@gymck.cz
  kvarta transformátory hejna@gymck.cz
  kvarta typy elektráren hejna@gymck.cz
  kvarta rozvodná elektrická síť hejna@gymck.cz
  kvarta laboratorní cvičení hejna@gymck.cz
  kvarta elektrický proud v kapalinách hejna@gymck.cz
  kvarta elektrický proud v plynech hejna@gymck.cz
  kvarta vedení proudu v polovodičích hejna@gymck.cz
  kvarta polovodiče typu N a typu P hejna@gymck.cz
  kvarta dioda jako usměrňovač hejna@gymck.cz
  kvarta elektromagnetické záření hejna@gymck.cz
  kvarta Druhy elektromagnetických vln hejna@gymck.cz
  kvarta světlo hejna@gymck.cz
  kvarta čočky hejna@gymck.cz
  kvarta geometrické konstrukce hejna@gymck.cz
       
M prima Násobení desetinných čísel hejna@gymck.cz
  prima Dělení desetinných čísel hejna@gymck.cz
  prima Slovní úlohy na desetinná čísla hejna@gymck.cz
  prima Dělení desetinného čísla desetinným hejna@gymck.cz
  prima slovní úlohy na dělení deset.č.desetinným hejna@gymck.cz
  prima Převod jednotek hejna@gymck.cz
  prima celá čísla - záporná čísla hejna@gymck.cz
  prima číselná osa hejna@gymck.cz
  prima Celá čísla - sčítání hejna@gymck.cz
  prima odčítání celých čísel hejna@gymck.cz
  prima násobení celých čísel hejna@gymck.cz
  prima dělení celých čísel hejna@gymck.cz
  prima slovní úlohy - násobení a dělení celých čísel hejna@gymck.cz
  prima záporná desetinná čísla- sčítání a odčítání hejna@gymck.cz
  prima záporná desetinná čísla - dělení, násobení hejna@gymck.cz
  prima číselné výrazy hejna@gymck.cz
  prima aritmetický průměr hejna@gymck.cz
  prima slovní úlohy - aritmtrický průměr hejna@gymck.cz
  prima Kartézská soustava souřadnic hejna@gymck.cz
  prima Souřadnice bodu hejna@gymck.cz
  3. Rozvoj prostorové představivosti adamcova@gymck.cz
  3. Zobrazení hranolu adamcova@gymck.cz
  3. Zobrazení jehlanu adamcova@gymck.cz
  3. Polohové úlohy adamcova@gymck.cz
  3. Řezy kvádru a krychle adamcova@gymck.cz
  3. Řezy jehlanu adamcova@gymck.cz
  3. Šestiboký jehlan adamcova@gymck.cz
  3. Řezy šestibokého hranolu adamcova@gymck.cz
  3. Průsečnice rovin adamcova@gymck.cz
  3. Metrické vlastnosti adamcova@gymck.cz
  3. Skutečné velikosti ve stereometrii adamcova@gymck.cz
  3. Odchylky přímek adamcova@gymck.cz
  3. Odchylky přímky od roviny adamcova@gymck.cz
  3. Vzdálenost bodu od přímky adamcova@gymck.cz
  3. Tělesa adamcova@gymck.cz
  3. Platonská tělesa adamcova@gymck.cz
  3. Komolý jehlan adamcova@gymck.cz
  3. Objema a povrchy těles adamcova@gymck.cz
  3. Kužel, koule adamcova@gymck.cz
       
CH 1. Rozdělení chemie kocanova@gymck.cz
  1. Teorie hybridizace kocanova@gymck.cz
  1. Roztoky a rozpouštění kocanova@gymck.cz
  1. Separační metody kocanova@gymck.cz
  1. Krystalové struktury kocanova@gymck.cz
  1. Atom a jeho jádro kocanova@gymck.cz
  1. Elektronový obal kocanova@gymck.cz
  1. Klasifikace chemických reakcí kocanova@gymck.cz
  1. Chemická termodynamika kocanova@gymck.cz
  1. Termochemické zákony kocanova@gymck.cz
  1. Kinetika chemických reakcí kocanova@gymck.cz
  1. Samovolné děje a entropie kocanova@gymck.cz
  1. Chemická rovnováha kocanova@gymck.cz
  1. Acidobazické reakce kocanova@gymck.cz
  1. Síla kyselin a zásad kocanova@gymck.cz
  1. Vyjadřování kyselosti a zásaditosti kocanova@gymck.cz
  1. Hydrolýza solí kocanova@gymck.cz
  1. Chemická vazba kocanova@gymck.cz
  1. Slabé vazebné interakce kocanova@gymck.cz
  3. Periodický zákon kocanova@gymck.cz
  3. Vzorce a modely molekul kocanova@gymck.cz
  3. Izometrie kocanova@gymck.cz
  3. Reakce v organické chemii kocanova@gymck.cz
  3. Historie organické chemie kocanova@gymck.cz
  3. Zdroje organických sloučenin kocanova@gymck.cz
  3. Alkany kocanova@gymck.cz
  3. Fenoly kocanova@gymck.cz
  3. Alkeny kocanova@gymck.cz
  3. Alkyny kocanova@gymck.cz
  3. Areny kocanova@gymck.cz
  3. Halogenderiváty kocanova@gymck.cz
  3. Alkoholy kocanova@gymck.cz
  3. Aldehydy, ketony kocanova@gymck.cz
  3. Ethery kocanova@gymck.cz
  3. Karboxylové kyseliny kocanova@gymck.cz
  3. Deriváty KK - funkční kocanova@gymck.cz
  3. Nitrosloučeniny kocanova@gymck.cz
  3. Aminy kocanova@gymck.cz
  3. Plasty kocanova@gymck.cz
  3. Heterocykly kocanova@gymck.cz
  2. Vodík kocanova@gymck.cz
  2. Kyslík kocanova@gymck.cz
  2. Voda a peroxidy kocanova@gymck.cz
  2. Halogeny kocanova@gymck.cz
  2. Síra kocanova@gymck.cz
  2. Dusík kocanova@gymck.cz
  2. Kyseliny sírová a dusičná kocanova@gymck.cz
  2. Fosfor kocanova@gymck.cz
  2. Uhlík kocanova@gymck.cz
  2. Polokovy kocanova@gymck.cz
  2. Silikáty kocanova@gymck.cz
  2. Představení kovů kocanova@gymck.cz
  2. Výroba kovů kocanova@gymck.cz
  2. Koroze kocanova@gymck.cz
  2. Kovy s kocanova@gymck.cz
  2. Kovy p kocanova@gymck.cz
  2. Titan, vanad kocanova@gymck.cz
  2. Chrom, mangan kocanova@gymck.cz
  2. Triáda železa kocanova@gymck.cz
  2. Kovy 12. skupiny kocanova@gymck.cz
  2. Kovy 11. skupiny kocanova@gymck.cz