Výuka v následujících 14 dnech

Autor: Bůžková Hana <buzkova(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 01. 10. 2020Vážení rodiče, milí studenti, podle posledních a nejnovějších zpráv krajské hygienické stanice se na středních školách v Jihočeském kraji bude vyučovat podle řádného rozvrhu. Výjimkou jsou hodiny tělesné a hudební výchovy, které musí probíhat podle jiného režimu. Tyto hodiny budou změněny takto: hodiny hudební výchovy probíhají podle rozvrhu bez zpěvu, budeme vyučovat teorii hudby, dějiny hudby, studenti budou mít poslechové hodiny, apod. Hodiny tělesné výchovy upravíme v rozvrhu po domluvě s vyučujícími tělesné výchovy a budeme vás informovat o této úpravě. Dále uvádím vyjádření ředitelky odboru hygieny dětí a mládeže Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje: Jihočeský kraj je v zelené barvě, KHS Jč. kraje s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Jihočeského kraje spočívající v: 1. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů tak, že součástí vzdělávání není zpěv, 2. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.