Maturitní okruhy z biologie pro školní rok 2020/2021

Autor: Paloudová Marcela <paloudova(at)gymck.cz>, Téma: _Biologie, Vydáno dne: 24. 09. 2020
 1.Vznik a vývoj života

 2. Buňka – stavba, funkce, buněčný cyklus

 3. Viry a bakterie

 4. Houby a lišejníky, nižší rostliny

 5. Rostlinná pletiva, rostlinné orgány

 6. Pohyby rostlin, vodní režim rostlin, metabolismus rostlin 

 7. Mechorosty, kapradiny, plavuně, přesličky

 8. Nahosemenné a přechod ke krytosemenným rostlinám

 9. Krytosemenné rostliny

 10. Molekulární genetika, genetika buněk

 11.Genetika organizmů, genetika člověka

 12. Jednobuněční živočichové, tkáně živočichů

 13. Nižší bezobratlí (houby, žahavci, ploštěnci, hlístice, vířníci)

 14. Vyšší bezobratlí (měkkýši, kroužkovci)

 15. Členovci

 16. Organizmus a prostředí

 17. Ekosystémy Země, člověk a prostředí

 18. Kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci

 19. Plazi, ptáci

 20. Savci, antropogeneze

 21. Řízení lidského těla (nervová a hormonální soustava)

 22. Smyslová soustava člověka

 23. Opěrná a pohybová soustava člověka

 24. Rozmnožovací soustava člověka, ontogeneze

 25. Cévní a dýchací soustava člověka

 26. Trávicí a vylučovací soustava člověka