Témata k maturitní zkoušce z matematiky

Autor: Waldauf Stanislav <waldauf(at)gymck.cz>, Téma: _Matematika, Vydáno dne: 23. 09. 2020
Témata k maturitní zkoušce z matematiky 2020 - 2021


 


1. Výroky a množiny (základní pojmy a operace, číselné obory)


2. Matematické důkazy (přímý a nepřímý, matematická indukce)


3. Lineární rovnice a nerovnice (včetně absoluní hodnoty), soustavy lineárních rovnic


4. Kvadratické rovnice a nerovnice (včetně vztahů mezi kořeny a koeficienty), iracionální rovnice


5. Geometrie v rovině – konstrukční úlohy


6. Geometrie v rovině – výpočty


7. Geometrie v rovině – užití zobrazení


8. Funkce (pojem fce, základní vlastnosti, inverzní fce)


9. Racionální funkce (konstantní, lineární, kvadratická, mocninná, lineární lomená)


10. Exponenciální a logaritmická funkce, goniometrické funkce


11. Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice


12. Goniometrická rovnice, trigonometrie


13. Rovnice s parametrem


14. Stereometrie


15. Objemy a povrchy těles


16. Analytická geometrie v rovině


17. Analytická geometrie v prostoru


18. Kuželosečky


19. Vzájemná poloha přímky a kuželosečky, tečna křivky


20. Kombinatorika


21. Pravděpodobnost


22. Posloupnosti (pojem, zadání, vlastnosti, limita), aritmetická posloupnost


23. Geometrická posloupnost, nekonečné řady


24. Matice, determinanty


25. Komplexní čísla


26. Limita a spojitost funkce, derivace funkce


27. Užití derivace funkce (slovní úlohy na maxima a minima funkcí, tečna grafu funkce v bodě)


28. Vyšetřování průběhu funkcí (pomocí diferenciálního počtu)


29. Primitivní funkce (základní pojmy, výpočty neurčitých integrálů)


30. Užití určitého integrálu pro výpočet obsahů plošného obrazce a objemu rotačního tělesa