Maturitní okruhy z matematiky 2019-2020

Autor: Waldauf Stanislav <waldauf(at)gymck.cz>, Téma: _Matematika, Vydáno dne: 22. 09. 2019Maturitní okruhy z matematiky

 

1. Výroky a množiny (základní pojmy a operace, číselné obory)

2. Matematické důkazy (přímý a nepřímý, matematická indukce)

3. Lineární rovnice a nerovnice (včetně absoluní hodnoty), soustavy lineárních rovnic

4. Kvadratické rovnice a nerovnice (včetně vztahů mezi kořeny a koeficienty), iracionální rovnice

5. Geometrie v rovině – konstrukční úlohy

6. Geometrie v rovině – výpočty

7. Geometrie v rovině – užití zobrazení

8. Funkce (pojem fce, základní vlastnosti, inverzní fce)

9. Racionální funkce (konstantní, lineární, kvadratická, mocninná, lineární lomená)

10. Exponenciální a logaritmická funkce, goniometrické funkce

11. Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice

12. Goniometrická rovnice, trigonometrie

13. Rovnice s parametrem

14. Stereometrie

15. Objemy a povrchy těles

16. Analytická geometrie v rovině

17. Analytická geometrie v prostoru

18. Kuželosečky

19. Vzájemná poloha přímky a kuželosečky, tečna křivky

20. Kombinatorika

21. Pravděpodobnost

22. Posloupnosti (pojem, zadání, vlastnosti, limita), aritmetická posloupnost

23. Geometrická posloupnost, nekonečné řady

24. Matice, determinanty

25. Komplexní čísla

26. Limita a spojitost funkce, derivace funkce

27. Užití derivace funkce (slovní úlohy na maxima a minima funkcí, tečna grafu funkce v bodě)

28. Vyšetřování průběhu funkcí (pomocí diferenciálního počtu)

29. Primitivní funkce (základní pojmy, výpočty neurčitých integrálů)

30. Užití určitého integrálu pro výpočet obsahů plošného obrazce a objemu rotačního tělesa