Projekt Comenius byl zdárně ukončen

Autor: Šulistová Ilona <sulistova(at)gymck.cz>, Téma: _Projekt Comenius, Vydáno dne: 30. 09. 2015

Po dobu dvou let byli studenti současné sexty a 4.S. zapojeni do projektu Comenius, konkrétně do Programu celoživotního učení. Náš projekt nesl název Evropské cesty. Společně s našimi partnery z Itálie, Francie a Německa jsme se snažili najít cestu do nitra společnosti našich partnerů, pokusili jsme se kráčet po cestách ekonomických a obchodních, objevili jsme mnoho zajímavého po cestě za vzděláním a za historií. Našli jsme mnoho shodného, ale i rozdílného. Pokusme se nyní shrnout, jak nás toto partnerství obohatilo a co jsme si díky němu uvědomili.  Díky Evropské unii zažíváme nejdelší období míru v evropské historii, i když i v této relativně klidné době existuje řada problémů, ať se jedná o problémy ekonomické, sociální, o hospodářskou krizi či o problémy s imigranty. Cílem partnerství navázaného díky projektu Wege in Europa bylo posílit evropský profil školy, vychovat ze studentů informované, vzdělané a zodpovědné euroobčany, díky jednotlivým setkáním seznámit účastníky s každodenním  životem v jednotlivých partnerských zemích, s historií zemí, politickým a školským systémem, s ekonomickou úrovní, životem společnosti i se všemi možnostmi, které jsou mladým lidem v partnerských zemích nabízeny a které díky Evropské unii mohou využívat i ostatní mladí lidé. Díky partnerství si žáci a žákyně uvědomili, že všude žijí lidé z různých sociálních a ekonomických vrstev a že ti všichni jsou v Evropě doma. Partnerství se stalo výchozím bodem pro lepší pochopení mentality jednotlivých partnerů, na základě konkrétních zkušeností objevovali partneři rozdíly a shody při podnikání cest za vzděláváním, za ekonomikou i obchodem a do nitra společnosti. Partnerství umožnilo účastníkům poznat partnerské země i z jiné perspektivy - vidět i odlišné formy rodinného života, možnosti, jak trávit volný čas, jinak organizovaný školní život a vyučování, poznat nároky na vzdělávání, pracovní podmínky a možnosti seberealizace. Partnerství zároveň umožnilo  účastníkům poznat i svou vlastní osobnost z jiné perspektivy, najít hranice své tolerance a přizpůsobení se cizím podmínkám a nárokům, využít své jazykové kompetence v praxi, objektivně porovnat životní styl v partnerských zemích, poučit se a obohatit svůj životní styl a zároveň využívat i své IT schopnosti. Partnerství zároveň umožnilo navázat přátelství na dobu delší, než byla doba trvání projektu. Přínosem partnerství bylo i obohacení znalostí z vlastní historie, uvědomění si vlastních národních hodnot a přínosu naší země Evropské unii. Velké pozitivum partnerství vidíme také v pochopení postavení národnostních menšin, v České republice konkrétně romské menšiny, a imigrantů, což posunulo hranice akceptování jejich rozdílné mentality a z ní vyplývajícího jednání a chování, čímž se nastartovala ochota pomoci potřebným a ochota tolerovat odlišnosti, také proto, že pochopíme motivy jejich odchodu a zároveň způsob jejich života. Díky partnerství se účastníci naučili interaktivně prezentovat svou zemi a lidi, kteří zde žijí, otevřít ostatním partnerům cestu za kulturními, vzdělávacími, stravovacími, ekonomickými hodnotami naší společnosti.

Doufáme, že budeme moci na tento projekt v budoucnu navázat a hodnoty, které jsme objevili a získali, budeme schopni prohlubovat.