Souhrnné informace o projektu

Autor: Waldauf Stanislav <waldauf(at)gymck.cz>, Téma: _Projekt Inovace, Vydáno dne: 08. 04. 2015

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Souhrnné informace o projektu

Registrační číslo:                                 CZ.1.07/1.1.14/02.0028

Číslo operačního programu:                CZ.1.07

Název operačního programu:              OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:                               7.1

Název prioritní osy:                             Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory:                          7.1.1

Název oblasti podpory:                        Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo podoblasti podpory:

Název podoblasti podpory:

Číslo výzvy:                                          02

Název výzvy:                                       Jihočeský kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1

Typ projektu:                                       grantový

Typ území:                                            Město Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Souhrnné informace o projektu

Registrační číslo:                                 CZ.1.07/1.1.14/02.0028

Číslo operačního programu:                CZ.1.07

Název operačního programu:              OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:                               7.1

Název prioritní osy:                             Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory:                          7.1.1

Název oblasti podpory:                        Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo podoblasti podpory:

Název podoblasti podpory:

Číslo výzvy:                                          02

Název výzvy:                                       Jihočeský kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1

Typ projektu:                                       grantový

Typ území:                                            Město

Projekt

Název projektu:                                   Inovace výuky přírodovědných předmětů

Zkrácený název projektu:                   Inovace přírodovědných předmětů

Název projektu anglicky:                    Innovation of science teaching

Předpokládané datum

zahájení projektu:                               01.09.2013

Předpokládané datum

ukončení projektu:                               31.12.2014

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 16,0

Typ účetní jednotky:                            Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání

Účetní osnova:                                     504/2002 Sb./401-414 (FZ 6/2003)

Celkové způsobilé náklady projektu: 2 000 085,92

Celkové nezpůsobilé náklady projektu:

Rozpočet projektu celkem:                  2 000 085,92

 

Stručný obsah projektu:

Projekt reaguje na nedostatečnou nabídku volitelných předmětů v přírodovědné oblasti. Jeho předmětem je vytvoření 3 nových (nebo inovovaných) volitelných předmětů, jejich implementace do ŠVP a příprava kvalitní elearningové podpory pro jejich realizaci. Všechny činnosti realizované v rámci klíčových aktivit projektu směřují k prohloubení kvality výuky odborných přírodovědných předmětů. Konkrétním cílem je příprava kompletní dokumentace k vedení nových předmětů (výukové materiály, pracovní listy, sborníky úloh, metodiky apod.) a vytvoření nové sekce na webu školy s databází nově vytvořených i stávajících výukových materiálů v elektronické podobě. Nové předměty budou v souladu se strukturou ŠVP rozpracovány do témat s ohledem na vyučovací hodiny. Metodici k určeným tématům vytvoří studijní i metodické opory v takové formě, která umožní názornější a pestřejší výuku přístupnou žákům gymnázia a s pomocí webu jim umožní z jakéhokoliv místa připojeného na internet přístup k výukovým materiálům.