2. kolo přijímacího řízení

Autor: Cipínová Jana <cipinova(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 21. 04. 2008

Přijímací řízení pro školní rok 2008/09  - II. kolo

Přijímací řízení pro školní rok 2008/09  - II. kolo

 

 

A. Obory a kapacity po I. kole

Pro školní rok 2008/09 jsou volná míst do oborů:

- čtyřleté studium (7941K/401) – 13 volných míst

- šestileté studium (7941K/601) – 6 volných míst

 

 

B. Termín přijímacích zkoušek

2.kolo – termín pro podání přihlášky: 28.dubna 2008 (v kanceláři školy)

- termín přijímacích zkoušek: 9.května 2008

 

 

C. Kritéria pro přijetí:

·          výsledky ze ZŠ (potvrzené na přihlášce, příp.kopie vysvědčení) – max. 30 bodů + výstupní hodnocení max. 5 bodů (stačí doložit kopii)

·          úspěšnost v testech – v každém testu minimálně 1/3  z maxima bodů, celkem 90 bodů (uchazeč, který nedosáhne v jednotlivém testu 1/3 z maxima bodů, posuzuje se, jako by neprospěl u přijímací zkoušky)

·          olympiády a soutěže MŠMT (umístění na 1.-3. místě v okresním, krajském nebo celostátním kole) – 5 bodů za každé umístění

 

 

Přijetí bez přijímací zkoušky:

            Uchazeč z 9. třídy může být přijat bez přijímací zkoušky v případě, že:

·          se umístil v 6. – 9. třídě své školní docházky na 1.-3. místě v okresním, krajském nebo celostátním kole olympiády z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, dějepis (uchazeč doloží kopií diplomu nebo výsledkové listiny)

·          nebo na konci  8. třídy nebo v prvním pololetí 9. třídy dosáhl uchazeč v předmětech český jazyk, jeden cizí jazyk, matematika, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie, přírodopis a občanská výchova v součtu známek za tato dvě pololetí maximální hodnoty 24 (tj. 3 dvojky)

 

 

D. Přijímací zkoušky

Skladba přijímacích zkoušek:

test obecných studijních předpokladů SCIO

test z matematiky SCIO

test z češtiny SCIO